'

.

Dziś jest 14 czerwca 2024 Osób online: 5

Mecze

MKS Huragan Morąg - MKS Start Nidzica 0:5 08.06.2024 16:00
  • Korzeniewski 1' 57'
  • Masiak 24' 62'
  • Godlewski 80'

KS Iskra Narzym - MKS Huragan Morąg 15.06.2024 17:00

Tabela ligowa

Ostatnio dodane komentarze

Losowa fotografia

Statystyki strony

· Gości online: 5

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 225
· Najnowszy użytkownik: skayway

· Odwiedzin dzisiaj: 22169
· Odwiedzin wczoraj: 9121
· Odwiedzin ogólnie: 13553062
Odwiedź WwW.AnkurThakur.iN więcej na Addons

Statut Klubu

STATUT STOWARZYSZENIA MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HURAGAN MORĄG z siedzibą w Morągu
Rozdział I Postanowienia ogólne.
§ 1
1. „Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Huragan Morąg” , zwany w dalszej części Statutu „Klubem”, jest stowarzyszeniem utworzonym i działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”, oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedziba Klubu mieści się w Morągu.
§ 2
1. Klub posiada osobowość prawną, a jego nazwa jest prawnie zastrzeżona.
2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
3. Do prowadzenia swych spraw i realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
§ 3
1. Klub ma prawo używania skróconej formy nazwy: HURAGAN MORĄG.
2. Barwami Klubu są kolory: biało-czerwono-czarno-białe.
3. Klub może używać odznak, emblematów i pieczęci na zasadach określonych w obowiązujących w tym przedmiocie przepisach. Wzór logo na wniosek Zarządu Klubu zatwierdza Walne Zebranie Członków, wzory pieczęci określa uchwałą Zarząd Klubu.
Rozdział II Cele Klubu i sposoby ich realizacji.
§ 4
Celem działania Klubu jest:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, współpraca z organizacjami pozarządowymi – w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
2) wspieranie rozwoju piłki nożnej na terenie miasta Morąg i jego okolic, propagowanie walorów piłki nożnej w lokalnej społeczności;
3) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi regionalnej, krajowej i międzynarodowej;
4) organizowanie zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
5) organizowanie wypoczynku, imprez sportowych i rekreacyjnych dla członków Klubu, mieszkańców Morąga i turystów;
6) kształtowanie wśród członków Klubu patriotyzmu, wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, sumienności i solidarności;
7) pielęgnowanie tradycji piłkarskich i ich wpajanie młodemu pokoleniu sportowców;
8) popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i higienicznego trybu życia;
9) prowadzenie szkoleń i kursów piłkarskich, w celu podnoszenia umiejętności dzieci i osób uprawiających piłkę nożną;
10) świadczenie usług oraz udostępnianie członkom, na zasadach określonych w Statucie i uchwałach władz Klubu, posiadanych urządzeń, obiektów oraz sprzętu.
§ 5
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) właściwe utrzymywanie obiektów Klubu i zarządzanie jego majątkiem;
2) pomoc w zapewnieniu bazy sportowej i sprzętu sportowego osobom uprawiającym piłkę nożną oraz inne dyscypliny sportu;
3) współdziałanie z terenowymi organami władzy państwowej i samorządowej oraz działającymi na terenie Morąga i całego kraju firmami i przedsiębiorstwami;
4) współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Okręgowymi Związkami Piłki Nożnej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz piłki nożnej;
5) współpracę z innymi związkami i organizacjami sportowymi oraz pomiotami działającymi na rzecz innych dyscyplin sportu;
6) współpracę z działającymi w kraju organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi i innymi stowarzyszeniami, których cele są zgodne z działalnością Klubu;
7) współpracę z osobami zagranicznymi;
8) organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
9) publikowanie materiałów propagandowych i szkoleniowych, w tym prowadzenie strony internetowej;
10) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
-pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
-pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
-pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
-sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
-pozostała działalność związana ze sportem
§ 6
Cały dochód z działalności gospodarczej Klubu (traktowanej wyłącznie jako działalność dodatkowa) służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
Rozdział III Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki.
§ 7
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych;
b) Członków wspierających;
c) Członków honorowych.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§ 8
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem zwyczajnym Klubu może być także osoba małoletnia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na warunkach określonych Ustawą i niniejszym Statutem.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, jednakże w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Małoletni w wieku poniżej 16 lat mogą być Członkami zwyczajnymi Klubu jedynie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, jednakże bez prawa głosowania na Walnych Zebraniach Członków oraz bez prawa korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu.
5. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, w tym nie posiadający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
§ 9
5.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna krajowa bądź zagraniczna, zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała wolę współpracy z Klubem na rzecz realizacji jego celów statutowych.
5.2. Członek wspierający będący osobą fizyczną działa w Klubie osobiście, natomiast będący osobą prawną poprzez swojego przedstawiciela.
§ 10
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze odrębnej uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 11
1. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju piłki nożnej lub realizacji celów statutowych Klubu.
2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa Członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 12
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 8 niniejszego Statutu;
2) brania aktywnego udziału w działalności statutowej Klubu, w tym udziału w Walnych Zebraniach Członków;
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Klubu;
4) zaskarżania do Walnego Zebrania uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków;
5) korzystania z obiektów, urządzeń oraz sprzętu Klubu na warunkach przewidzianych postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami władz Klubu.
§ 13
Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 pkt 2-5 niniejszego Statutu, może także brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Klubu.
§ 14
Członkowie zwyczajni i wspierający obowiązani są do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń pieniężnych, a także osobistego wykonywania innych czynności wymaganych Statutem bądź uchwałami władz Klubu albo zapewnienia ich wykonania przez osoby trzecie;
3) aktywnego uczestniczenia w statutowej działalności Klubu;
4) dbania o rozwój Klubu i jego dobre imię;
5) dbania o majątek Klubu, jego właściwe użytkowanie i zabezpieczenie.
§ 15
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań na rzecz Klubu;
2) śmierci Członka będącego osobą fizyczną bądź utraty przez niego zdolności do czynności prawnych albo pozbawienia go praw publicznych;
3) utraty osobowości prawnej przez Członka wspierającego;
4) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich bądź nie wypełniania innych zobowiązań przez okres dłuższy niż sześć miesięcy kalendarzowych;
5) wykluczenia z Klubu z powodów innych niż wymienione w pkt 4, rażących naruszeń postanowień niniejszego Statutu, a także z powodu popełnienia poważnych czynów niegodnych Członka Klubu lub działania na szkodę Klubu.
§ 16
1. O skreśleniu lub wykluczeniu Członka orzeka Zarząd Klubu w formie pisemnej uchwały zawierającej uzasadnienie podjętej w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia decyzji oraz pouczenie o przysługującemu Członkowi prawie do złożenia odwołania.
2. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1, doręcza się osobiście osobie, której uchwała dotyczy, a w razie niemożności doręczenia przesyła listem poleconym pod wskazanym przez Członka w deklaracji członkowskiej adresem. W przypadku nieodebrania przesyłki z winy Członka, w tym z powodu nie zawiadomienia Klubu o zmianie adresu, uważa się ją za doręczoną.
3. Członek wykluczony bądź skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. W przypadku wniesienia odwołania Zarząd jest obowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty wpływu odwołania do Zarządu.
4. Zasady i tryb postępowania określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio w odniesieniu do osób prawnych i fizycznych, którym Zarząd odmówił prawa członkostwa.
§ 17
Za czyny nie mające charakteru rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, a także dopuszczenia się przez Członka Klubu czynów niegodnych mniejszej wagi, mogą być nakładane na Członka następujące kary:
a) upomnienia;
b) nagany;
c) zawieszenia w prawach Członka, na okres od 3 miesięcy do roku.
§ 18
1. Kary upomnienia albo nagany udziela na piśmie Prezes Klubu.
2. Kara zawieszenia w prawach Członka jest wymierzana przez Zarząd Klubu uchwałą podjętą w formie pisemnej.
3. Kara statutowa może być nałożona nie później niż po upływie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o jej przyczynie i nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty zdarzenia będącego podstawą wymierzenia kary. Nałożenie kary wymaga pisemnego uzasadnienia i pouczenia na piśmie o prawie złożenia odwołania.
4. Ukarany Członek Klubu ma prawo złożenia odwołania od wymierzonej kary, w przypadku upomnienia albo nagany – do Zarządu Klubu, zaś w przypadku zawieszenia w prawach Członka – do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma zawiadamiającego o karze.
5. Postanowienia § 16 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
6. Kary przewidziane niniejszym Statutem ulegają zatarciu po upływie jednego roku.
Rozdział IV Władze Klubu.
§ 19
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych Członków zwyczajnych Klubu.
2. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają w dniu odbycia sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków, kwitującego członków tych władz za ostatnią kadencję
3. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych w trakcie trwania kadencji wygasają równocześnie z wygaśnięciem mandatów w wyniku upływu kadencji.
§ 21
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia, zawieszenia w prawach albo śmierci członka Zarządu Klubu w trakcie kadencji, Zarząd Klubu ma prawo uzupełnić swój skład o innych członków zwyczajnych – w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu danej kadencji.
2. Wybór członków Zarządu dokonany w sposób określony w ust. 1, musi zostać zatwierdzony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
3. W przypadku nie zatwierdzenia wyboru przez Walne Zebranie Członków – powinno się dokonać wyborów uzupełniających w trakcie tego samego Walnego Zebrania Członków.
4. Zasady określone w ust. 1-3 dotyczą również uprawnień Komisji Rewizyjnej do uzupełniania swego składu w trakcie kadencji.
§ 22
1. W trakcie trwania kadencji Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej ze składu tych władz większością 2/3 oddanych głosów.
2. Nie udzielenie członkowi Zarządu albo członkowi Komisji Rewizyjnej skwitowania przez Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków za ich działalność w roku ubiegłym jest równoznaczne z jego odwołaniem odpowiednio ze składu Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej. W takim przypadku wystarczającą jest zwykła większość oddanych głosów.
A. Walne Zebranie Członków
§ 23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym wszyscy Członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym wszyscy Członkowie wspierający i Członkowie honorowi.
3. W przypadku, kiedy liczba Członków zwyczajnych Klubu przekracza 200, w Walnym Zebraniu Członków uczestniczą delegaci wybierani w trakcie odrębnych zebrań członkowskich, według normy przedstawicielskiej 1:5. Zasady zwoływania zebrań członkowskich, procedurę ich przeprowadzania oraz tryb głosowań określa każdorazowo Zarząd Klubu. Postanowienia § 26 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Kadencja delegatów upływa z dniem zakończenia najbliższego Walnego Zebrania Członków.
4. Każdy Członek zwyczajny ma jeden głos.
5. Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu albo w razie jego nieobecności inny członek Zarządu, który zarządza wybory Przewodniczącego Walnego Zebrania spośród obecnych Członków zwyczajnych.
6. Zgromadzeni wybierają Przewodniczącego Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Po dokonaniu wyboru obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
§ 24
1. Walne Zebranie Członków może być Sprawozdawcze, Sprawozdawczo-Wyborcze , Wyborcze albo Nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
3. Na Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Zarząd i Komisja Rewizyjna składają sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły, obejmujące także dane o sytuacji finansowej Klubu. Sprawozdawcze Walne Zebranie udziela skwitowania członkom władz Klubu z ich działalności za rok ubiegły.
§ 25
1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, kierując do członków zawiadomienia (z informacją o celu Zebrania lub przewidywanym porządkiem obrad) w formie anonsów prasowych, radiowych i telewizyjnych lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Klubu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu – przynajmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
2. Zarząd z własnej inicjatywy może również zwoływać w miarę potrzeby Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków.
3. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 Członków zwyczajnych Klubu. W takim przypadku ust. 1 stosuje się odpowiednio, a Nadzwyczajne Walne Zebranie musi zostać zwołane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
4. Walne Zebrania Członków odbywają się w siedzibie Klubu w Morągu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwołać Walne Zebranie poza siedzibą Klubu, jednak w granicach administracyjnych miasta Morąg.
§ 26
1. Walne zebranie jest ważne w I terminie, jeżeli bierze w nim udział minimum ½ członków zwyczajnych lub w II terminie bez względu na liczbę członków , jednak nie wcześniej niż po upływie 15 minut od I terminu spotkania
2. Walne Zebranie Członków może uchwalić Regulamin Walnego Zebrania, szczegółowo regulujący tok obrad.
§ 27
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie Statutu i jego zmian;
2) tworzenie i likwidowanie sekcji Klubu;
3) wybór i odwoływanie członków władz Klubu;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu;
5) kwitowanie członków władz Klubu z ich działalności;
6) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, a także jej wydzierżawianie i obciążanie na okres dłuższy niż trzy lata;
7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu, jego połączenia z innym stowarzyszeniem albo wstąpienia do związku stowarzyszeń;
8) podejmowanie uchwały w sprawie określenia celu, na jaki ma zostać przeznaczony majątek Klubu w przypadku jego likwidacji;
9) ustalanie treści Regulaminu Obrad Walnego Zebrania;
10) zatwierdzanie treści Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Regulaminu Organizacyjnego Klubu oraz Regulaminów Sekcji;
11) nadawanie członkostwa honorowego.
§ 28
Podjęcie uchwały w sprawach określonych w § 27 pkt 1, 6 i 7 niniejszego Statutu wymaga większości 2/3 oddanych głosów oraz obecności na Walnym Zebraniu Członków co najmniej połowy Członków zwyczajnych (lub delegatów) Klubu.
B. Zarząd
§ 29
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i treścią uchwał Walnych Zebrań Członków, reprezentuje także Klub na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje przed Walnymi Zebraniami Członków.
2. Jeżeli niniejszy Statut, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia uchwał Walnych Zebrań Członków nie stanowią inaczej, organem właściwym do działania w sprawach związanych z działalnością Klubu jest jego Zarząd.
§ 30
1. Zarząd składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Sponsor Tytularny Klubu może wskazać kandydata na Członka Zarządu. Postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio.
2. O liczbie członków Zarządu w danej kadencji decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków
3. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes Zarządu (Klubu)
b) Sekretarz Zarządu (Klubu)
c) Członek Zarządu (Klubu)
4. Osoby funkcyjne Zarządu (w tym Prezesa) członkowie Zarządu wybierają spośród siebie. Powyższe zdanie stosuje się odpowiednio w przypadku odwoływania lub zmiany funkcji w Zarządzie.
5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu zwołuje najpóźniej w ciągu 7 dni od daty Walnego Zebrania Członków – Przewodniczący Walnego Zebrania, a w razie konieczności jego zastępstwa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§ 31
a.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
a.2. Szczegółowy tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy jego członków w sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, Zarząd ustala w Regulaminie Pracy Zarządu, którego treść podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
a.3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu (lub prowadzącego obrady Zastępcy Prezesa).
a.4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego trwającej dłużej niż jeden miesiąc nieobecności – Zastępca Prezesa.
a.5. O planowanym terminie i porządku posiedzenia Zarządu winni być powiadomieni wszyscy jego członkowie oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przynajmniej na 7 dni przed jego odbyciem. Wymóg czasowy nie dotyczy pierwszego posiedzenia nowej kadencji.
a.6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Klubu lub innym miejscu według potrzeb.
§ 32 Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
2) ustalanie i realizowanie corocznego budżetu Klubu;
3) ustalanie wysokości corocznych składek członkowskich, a także terminów i zasad płatności tych składek;
4) sprawowanie zarządu i bieżącego nadzoru nad majątkiem Klubu;
5) opracowywanie i przedkładanie Walnym Zebraniom Członków corocznych sprawozdań z działalności Klubu i jego Zarządu.
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
7) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących nabycia albo zbycia majątku ruchomego i nieruchomego Klubu, a także zaciągania zobowiązań finansowych – z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z treści powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu;
8) przyznawanie nagród i wyróżnień oraz wymierzanie kar regulaminowych Członkom, podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania, zawieszania w prawach i skreślania Członków;
9) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego Klubu oraz Regulaminów Sekcji;
10) rozpoznawanie odwołań od decyzji zastrzeżonych dla Prezesa Zarządu postanowieniami niniejszego Statutu lub uchwałami Walnych Zebrań Członków.
C. Komisja Rewizyjna
§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zasady odwoływania z funkcji stosuje się odpowiednio.
4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje najpóźniej w ciągu 7 dni od daty Walnego Zebrania Członków – Przewodniczący Walnego Zebrania, a w razie konieczności jego zastępstwa – Prezes Zarządu Klubu.
§ 34
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swych funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia.
§ 35
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.
2. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej w sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem Komisja Rewizyjna ustala w Regulaminie Komisji Rewizyjnej, którego treść podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
3. Uchwały Komisji zapadają zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności trwającej dłużej niż jeden miesiąc – jego Zastępca.
§ 36 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrolowanie działalności Klubu i Zarządu, w tym gospodarki finansowej;
2) kontrolowanie opłacania składek członkowskich;
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
4) składanie corocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Walnym Zebraniom Członków;
5) składanie Sprawozdawczemu Walnemu Zebraniu Członków wniosku w przedmiocie udzielenia (bądź odmowy udzielenia) skwitowania (absolutorium) Członkom Zarządu.
6) Pełnienie funkcji rozjemczych w sporach pomiędzy członkami Klubu, Zarządem, pracownikami i sympatykami Klubu.
§ 37
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
§ 38
1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Sprawozdawczego albo Nadzwyczajnego Zebrania Członków w przewidzianym w niniejszym Statucie terminie, Zebranie niezwłocznie zwołuje Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zażądania zwołania posiedzenia Zarządu. Jeżeli Zarząd nie zwoła swojego posiedzenia w terminie 2 tygodni od daty wpływu wniosku Komisji, posiedzenie jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w siedzibie Klubu.
Rozdział V Majątek i fundusze Klubu.
§ 39
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 40
Źródłami powstania majątku Klubu są:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy i spadki;
3) dotacje i subwencje;
4) w ramach programu „Przez sport do trzeźwości” Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie współfinansował drużyny młodzieżowe w piłce nożnej, prowadząc jednocześnie merytoryczną część w/w programu.
5) wpływy z działalności statutowej Klubu;
6) dochody z majątku Klubu;
7) dochody ze zbiórek publicznych organizowanych przez Klub;
8) dochody z innych źródeł, uzyskiwane na podstawie niniejszego Statutu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9) Dochody z działalności gospodarczej Klubu (traktowanej wyłącznie jako działalność dodatkowa) służące realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków.
§ 41
Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość na podstawie powszechnie obowiązujących w tym względzie przepisów.
§ 42
1. Do reprezentowania Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Klubu lub Sekretarza Klubu
2. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu w przedmiocie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Klubu lub Sekretarza Klubu.
3. Pisma i dokumenty wewnętrzne winny być podpisywane przynajmniej przez jednego członka Zarządu, właściwego według podziału kompetencji ustalonego w Regulaminie Pracy Zarządu.
4. Klub jako stowarzyszenie mogące posiadać status organizacji pożytku publicznego:
a) nie udziela pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”);
b) nie przekazuje jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) nie zakupuje towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI Zmiana Statutu i Rozwiązanie Klubu.
§ 43
1. Wniosek o zmianę Statutu bądź wniosek o rozwiązanie Klubu mogą złożyć do Walnego Zebrania Członków: Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna albo Członkowie zwyczajni w liczbie stanowiącej przynajmniej 1/3 ilości wszystkich Członków zwyczajnych.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu bądź rozwiązania Klubu Walne Zebranie Członków podejmuje w trybie przewidzianym w § 28 niniejszego Statutu.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa jednocześnie sposób przeprowadzenia likwidacji, dokonuje wyboru likwidatora oraz orzeka o celu, na jaki ma być przeznaczony pozostały po spłacie zobowiązań majątek Klubu, z zachowaniem wymogów przewidzianych w § 28 niniejszego Statutu.
4. W razie niestawiennictwa połowy ogólnej liczby Członków zwyczajnych (lub delegatów) Klubu uprawnionych do głosowania, zwołane w ciągu 30 dni w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Klubu większością dwóch trzecich głosów – bez względu na liczbę członków Klubu obecnych na posiedzeniu.
Rozdział VII Postanowienia szczególne i końcowe.
§ 44
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności normy zawarte w przywołanej wcześniej ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.
Morąg 9.07.2021 r. Bogdan Pietkiewicz ………………………… Przewodniczący Obrad

Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Logowanie

Witaj Gościu Zaloguj/Rejestracja
Zamknij
Logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Tutaj kliknij, żeby się zarejestrować.
Zapomniałeś hasła?
Żeby otrzymać nowe, tutaj kliknij.

KalendarzSzybkie wyniki

Sponsorzy klubu

ALPINAMRDIAGNOSTICWD-TECHUSŁUGI OGÓLNOBUDOWLANEPIKSELGMINA MORĄG WSPIERA SPORThotel tailorKACZKANAGROMECHWoda EVAMIRBRUK
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.