'

.

Dziś jest 29 listopada 2023 Osób online: 1

Mecze

MKS Huragan Morąg - KS Iskra Narzym 3:2 11.11.2023 13:00
  • Koć 17'
  • Gotówko 61'
  • Januszkiewicz74'
  • Arczewski 45'
  • Pieckowski 89

Tabela ligowa

Ostatnio dodane komentarze

Losowa fotografia

Statystyki strony

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 224
· Najnowszy użytkownik: skayway

· Odwiedzin dzisiaj: 1645
· Odwiedzin wczoraj: 6042
· Odwiedzin ogólnie: 11465216
Odwiedź WwW.AnkurThakur.iN więcej na Addons

Statut Klubu

STATUT STOWARZYSZENIA MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO HURAGAN MORĄG z siedzibą w Morągu
Rozdział I Postanowienia ogólne.
§ 1
1. „Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Huragan Morąg” , zwany w dalszej części Statutu „Klubem”, jest stowarzyszeniem utworzonym i działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”, oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedziba Klubu mieści się w Morągu.
§ 2
1. Klub posiada osobowość prawną, a jego nazwa jest prawnie zastrzeżona.
2. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
3. Do prowadzenia swych spraw i realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
§ 3
1. Klub ma prawo używania skróconej formy nazwy: HURAGAN MORĄG.
2. Barwami Klubu są kolory: biało-czerwono-czarno-białe.
3. Klub może używać odznak, emblematów i pieczęci na zasadach określonych w obowiązujących w tym przedmiocie przepisach. Wzór logo na wniosek Zarządu Klubu zatwierdza Walne Zebranie Członków, wzory pieczęci określa uchwałą Zarząd Klubu.
Rozdział II Cele Klubu i sposoby ich realizacji.
§ 4
Celem działania Klubu jest:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, współpraca z organizacjami pozarządowymi – w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
2) wspieranie rozwoju piłki nożnej na terenie miasta Morąg i jego okolic, propagowanie walorów piłki nożnej w lokalnej społeczności;
3) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi regionalnej, krajowej i międzynarodowej;
4) organizowanie zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym;
5) organizowanie wypoczynku, imprez sportowych i rekreacyjnych dla członków Klubu, mieszkańców Morąga i turystów;
6) kształtowanie wśród członków Klubu patriotyzmu, wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, sumienności i solidarności;
7) pielęgnowanie tradycji piłkarskich i ich wpajanie młodemu pokoleniu sportowców;
8) popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i higienicznego trybu życia;
9) prowadzenie szkoleń i kursów piłkarskich, w celu podnoszenia umiejętności dzieci i osób uprawiających piłkę nożną;
10) świadczenie usług oraz udostępnianie członkom, na zasadach określonych w Statucie i uchwałach władz Klubu, posiadanych urządzeń, obiektów oraz sprzętu.
§ 5
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1) właściwe utrzymywanie obiektów Klubu i zarządzanie jego majątkiem;
2) pomoc w zapewnieniu bazy sportowej i sprzętu sportowego osobom uprawiającym piłkę nożną oraz inne dyscypliny sportu;
3) współdziałanie z terenowymi organami władzy państwowej i samorządowej oraz działającymi na terenie Morąga i całego kraju firmami i przedsiębiorstwami;
4) współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Okręgowymi Związkami Piłki Nożnej oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz piłki nożnej;
5) współpracę z innymi związkami i organizacjami sportowymi oraz pomiotami działającymi na rzecz innych dyscyplin sportu;
6) współpracę z działającymi w kraju organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi i innymi stowarzyszeniami, których cele są zgodne z działalnością Klubu;
7) współpracę z osobami zagranicznymi;
8) organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
9) publikowanie materiałów propagandowych i szkoleniowych, w tym prowadzenie strony internetowej;
10) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
-pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
-pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
-pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
-sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
-pozostała działalność związana ze sportem
§ 6
Cały dochód z działalności gospodarczej Klubu (traktowanej wyłącznie jako działalność dodatkowa) służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
Rozdział III Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki.
§ 7
1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Klubu dzielą się na:
a) Członków zwyczajnych;
b) Członków wspierających;
c) Członków honorowych.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
§ 8
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem zwyczajnym Klubu może być także osoba małoletnia posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na warunkach określonych Ustawą i niniejszym Statutem.
3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, jednakże w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
4. Małoletni w wieku poniżej 16 lat mogą być Członkami zwyczajnymi Klubu jedynie za zgodą ich przedstawicieli ustawowych, jednakże bez prawa głosowania na Walnych Zebraniach Członków oraz bez prawa korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Klubu.
5. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy, w tym nie posiadający stałego miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
§ 9
5.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna krajowa bądź zagraniczna, zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała wolę współpracy z Klubem na rzecz realizacji jego celów statutowych.
5.2. Członek wspierający będący osobą fizyczną działa w Klubie osobiście, natomiast będący osobą prawną poprzez swojego przedstawiciela.
§ 10
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze odrębnej uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 11
1. Członkostwo honorowe nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla rozwoju piłki nożnej lub realizacji celów statutowych Klubu.
2. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa Członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.
3. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
§ 12
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 8 niniejszego Statutu;
2) brania aktywnego udziału w działalności statutowej Klubu, w tym udziału w Walnych Zebraniach Członków;
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Klubu;
4) zaskarżania do Walnego Zebrania uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków;
5) korzystania z obiektów, urządzeń oraz sprzętu Klubu na warunkach przewidzianych postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami władz Klubu.
§ 13
Członek wspierający posiada prawa określone w § 12 pkt 2-5 niniejszego Statutu, może także brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Klubu.
§ 14
Członkowie zwyczajni i wspierający obowiązani są do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu;
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń pieniężnych, a także osobistego wykonywania innych czynności wymaganych Statutem bądź uchwałami władz Klubu albo zapewnienia ich wykonania przez osoby trzecie;
3) aktywnego uczestniczenia w statutowej działalności Klubu;
4) dbania o rozwój Klubu i jego dobre imię;
5) dbania o majątek Klubu, jego właściwe użytkowanie i zabezpieczenie.
§ 15
Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań na rzecz Klubu;
2) śmierci Członka będącego osobą fizyczną bądź utraty przez niego zdolności do czynności prawnych albo pozbawienia go praw publicznych;
3) utraty osobowości prawnej przez Członka wspierającego;
4) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich bądź nie wypełniania innych zobowiązań przez okres dłuższy niż sześć miesięcy kalendarzowych;
5) wykluczenia z Klubu z powodów innych niż wymienione w pkt 4, rażących naruszeń postanowień niniejszego Statutu, a także z powodu popełnienia poważnych czynów niegodnych Członka Klubu lub działania na szkodę Klubu.
§ 16
1. O skreśleniu lub wykluczeniu Członka orzeka Zarząd Klubu w formie pisemnej uchwały zawierającej uzasadnienie podjętej w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia decyzji oraz pouczenie o przysługującemu Członkowi prawie do złożenia odwołania.
2. Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1, doręcza się osobiście osobie, której uchwała dotyczy, a w razie niemożności doręczenia przesyła listem poleconym pod wskazanym przez Członka w deklaracji członkowskiej adresem. W przypadku nieodebrania przesyłki z winy Członka, w tym z powodu nie zawiadomienia Klubu o zmianie adresu, uważa się ją za doręczoną.
3. Członek wykluczony bądź skreślony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. W przypadku wniesienia odwołania Zarząd jest obowiązany do zwołania Walnego Zebrania Członków w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty wpływu odwołania do Zarządu.
4. Zasady i tryb postępowania określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio w odniesieniu do osób prawnych i fizycznych, którym Zarząd odmówił prawa członkostwa.
§ 17
Za czyny nie mające charakteru rażącego naruszenia postanowień niniejszego Statutu, a także dopuszczenia się przez Członka Klubu czynów niegodnych mniejszej wagi, mogą być nakładane na Członka następujące kary:
a) upomnienia;
b) nagany;
c) zawieszenia w prawach Członka, na okres od 3 miesięcy do roku.
§ 18
1. Kary upomnienia albo nagany udziela na piśmie Prezes Klubu.
2. Kara zawieszenia w prawach Członka jest wymierzana przez Zarząd Klubu uchwałą podjętą w formie pisemnej.
3. Kara statutowa może być nałożona nie później niż po upływie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o jej przyczynie i nie później niż po upływie 6 miesięcy od daty zdarzenia będącego podstawą wymierzenia kary. Nałożenie kary wymaga pisemnego uzasadnienia i pouczenia na piśmie o prawie złożenia odwołania.
4. Ukarany Członek Klubu ma prawo złożenia odwołania od wymierzonej kary, w przypadku upomnienia albo nagany – do Zarządu Klubu, zaś w przypadku zawieszenia w prawach Członka – do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma zawiadamiającego o karze.
5. Postanowienia § 16 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
6. Kary przewidziane niniejszym Statutem ulegają zatarciu po upływie jednego roku.
Rozdział IV Władze Klubu.
§ 19
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 20
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych Członków zwyczajnych Klubu.
2. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają w dniu odbycia sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków, kwitującego członków tych władz za ostatnią kadencję
3. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych w trakcie trwania kadencji wygasają równocześnie z wygaśnięciem mandatów w wyniku upływu kadencji.
§ 21
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia, skreślenia, zawieszenia w prawach albo śmierci członka Zarządu Klubu w trakcie kadencji, Zarząd Klubu ma prawo uzupełnić swój skład o innych członków zwyczajnych – w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu danej kadencji.
2. Wybór członków Zarządu dokonany w sposób określony w ust. 1, musi zostać zatwierdzony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
3. W przypadku nie zatwierdzenia wyboru przez Walne Zebranie Członków – powinno się dokonać wyborów uzupełniających w trakcie tego samego Walnego Zebrania Członków.
4. Zasady określone w ust. 1-3 dotyczą również uprawnień Komisji Rewizyjnej do uzupełniania swego składu w trakcie kadencji.
§ 22
1. W trakcie trwania kadencji Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu albo Komisji Rewizyjnej ze składu tych władz większością 2/3 oddanych głosów.
2. Nie udzielenie członkowi Zarządu albo członkowi Komisji Rewizyjnej skwitowania przez Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków za ich działalność w roku ubiegłym jest równoznaczne z jego odwołaniem odpowiednio ze składu Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej. W takim przypadku wystarczającą jest zwykła większość oddanych głosów.
A. Walne Zebranie Członków
§ 23
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem stanowiącym wszyscy Członkowie zwyczajni oraz z głosem doradczym wszyscy Członkowie wspierający i Członkowie honorowi.
3. W przypadku, kiedy liczba Członków zwyczajnych Klubu przekracza 200, w Walnym Zebraniu Członków uczestniczą delegaci wybierani w trakcie odrębnych zebrań członkowskich, według normy przedstawicielskiej 1:5. Zasady zwoływania zebrań członkowskich, procedurę ich przeprowadzania oraz tryb głosowań określa każdorazowo Zarząd Klubu. Postanowienia § 26 ust. 1 stosuje się odpowiednio. Kadencja delegatów upływa z dniem zakończenia najbliższego Walnego Zebrania Członków.
4. Każdy Członek zwyczajny ma jeden głos.
5. Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu albo w razie jego nieobecności inny członek Zarządu, który zarządza wybory Przewodniczącego Walnego Zebrania spośród obecnych Członków zwyczajnych.
6. Zgromadzeni wybierają Przewodniczącego Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Po dokonaniu wyboru obradami kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
§ 24
1. Walne Zebranie Członków może być Sprawozdawcze, Sprawozdawczo-Wyborcze , Wyborcze albo Nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.
3. Na Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Zarząd i Komisja Rewizyjna składają sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły, obejmujące także dane o sytuacji finansowej Klubu. Sprawozdawcze Walne Zebranie udziela skwitowania członkom władz Klubu z ich działalności za rok ubiegły.
§ 25
1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, kierując do członków zawiadomienia (z informacją o celu Zebrania lub przewidywanym porządkiem obrad) w formie anonsów prasowych, radiowych i telewizyjnych lub pocztą elektroniczną oraz zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Klubu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Klubu – przynajmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.
2. Zarząd z własnej inicjatywy może również zwoływać w miarę potrzeby Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków.
3. Zarząd jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 Członków zwyczajnych Klubu. W takim przypadku ust. 1 stosuje się odpowiednio, a Nadzwyczajne Walne Zebranie musi zostać zwołane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.
4. Walne Zebrania Członków odbywają się w siedzibie Klubu w Morągu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może zwołać Walne Zebranie poza siedzibą Klubu, jednak w granicach administracyjnych miasta Morąg.
§ 26
1. Walne zebranie jest ważne w I terminie, jeżeli bierze w nim udział minimum ½ członków zwyczajnych lub w II terminie bez względu na liczbę członków , jednak nie wcześniej niż po upływie 15 minut od I terminu spotkania
2. Walne Zebranie Członków może uchwalić Regulamin Walnego Zebrania, szczegółowo regulujący tok obrad.
§ 27
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie Statutu i jego zmian;
2) tworzenie i likwidowanie sekcji Klubu;
3) wybór i odwoływanie członków władz Klubu;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu;
5) kwitowanie członków władz Klubu z ich działalności;
6) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, a także jej wydzierżawianie i obciążanie na okres dłuższy niż trzy lata;
7) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu, jego połączenia z innym stowarzyszeniem albo wstąpienia do związku stowarzyszeń;
8) podejmowanie uchwały w sprawie określenia celu, na jaki ma zostać przeznaczony majątek Klubu w przypadku jego likwidacji;
9) ustalanie treści Regulaminu Obrad Walnego Zebrania;
10) zatwierdzanie treści Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Regulaminu Organizacyjnego Klubu oraz Regulaminów Sekcji;
11) nadawanie członkostwa honorowego.
§ 28
Podjęcie uchwały w sprawach określonych w § 27 pkt 1, 6 i 7 niniejszego Statutu wymaga większości 2/3 oddanych głosów oraz obecności na Walnym Zebraniu Członków co najmniej połowy Członków zwyczajnych (lub delegatów) Klubu.
B. Zarząd
§ 29
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i treścią uchwał Walnych Zebrań Członków, reprezentuje także Klub na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje przed Walnymi Zebraniami Członków.
2. Jeżeli niniejszy Statut, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia uchwał Walnych Zebrań Członków nie stanowią inaczej, organem właściwym do działania w sprawach związanych z działalnością Klubu jest jego Zarząd.
§ 30
1. Zarząd składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Sponsor Tytularny Klubu może wskazać kandydata na Członka Zarządu. Postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio.
2. O liczbie członków Zarządu w danej kadencji decyduje każdorazowo Walne Zebranie Członków
3. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes Zarządu (Klubu)
b) Sekretarz Zarządu (Klubu)
c) Członek Zarządu (Klubu)
4. Osoby funkcyjne Zarządu (w tym Prezesa) członkowie Zarządu wybierają spośród siebie. Powyższe zdanie stosuje się odpowiednio w przypadku odwoływania lub zmiany funkcji w Zarządzie.
5. Pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu zwołuje najpóźniej w ciągu 7 dni od daty Walnego Zebrania Członków – Przewodniczący Walnego Zebrania, a w razie konieczności jego zastępstwa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
§ 31
a.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
a.2. Szczegółowy tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy jego członków w sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, Zarząd ustala w Regulaminie Pracy Zarządu, którego treść podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
a.3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos oddany przez Prezesa Zarządu (lub prowadzącego obrady Zastępcy Prezesa).
a.4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w razie jego trwającej dłużej niż jeden miesiąc nieobecności – Zastępca Prezesa.
a.5. O planowanym terminie i porządku posiedzenia Zarządu winni być powiadomieni wszyscy jego członkowie oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przynajmniej na 7 dni przed jego odbyciem. Wymóg czasowy nie dotyczy pierwszego posiedzenia nowej kadencji.
a.6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Klubu lub innym miejscu według potrzeb.
§ 32 Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
2) ustalanie i realizowanie corocznego budżetu Klubu;
3) ustalanie wysokości corocznych składek członkowskich, a także terminów i zasad płatności tych składek;
4) sprawowanie zarządu i bieżącego nadzoru nad majątkiem Klubu;
5) opracowywanie i przedkładanie Walnym Zebraniom Członków corocznych sprawozdań z działalności Klubu i jego Zarządu.
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
7) podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących nabycia albo zbycia majątku ruchomego i nieruchomego Klubu, a także zaciągania zobowiązań finansowych – z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z treści powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu;
8) przyznawanie nagród i wyróżnień oraz wymierzanie kar regulaminowych Członkom, podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykluczania, zawieszania w prawach i skreślania Członków;
9) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego Klubu oraz Regulaminów Sekcji;
10) rozpoznawanie odwołań od decyzji zastrzeżonych dla Prezesa Zarządu postanowieniami niniejszego Statutu lub uchwałami Walnych Zebrań Członków.
C. Komisja Rewizyjna
§ 33
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Klubu powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zasady odwoływania z funkcji stosuje się odpowiednio.
4. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji Rewizyjnej zwołuje najpóźniej w ciągu 7 dni od daty Walnego Zebrania Członków – Przewodniczący Walnego Zebrania, a w razie konieczności jego zastępstwa – Prezes Zarządu Klubu.
§ 34
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnienia swych funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia.
§ 35
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na cztery miesiące.
2. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej w sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem Komisja Rewizyjna ustala w Regulaminie Komisji Rewizyjnej, którego treść podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
3. Uchwały Komisji zapadają zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności trwającej dłużej niż jeden miesiąc – jego Zastępca.
§ 36 Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrolowanie działalności Klubu i Zarządu, w tym gospodarki finansowej;
2) kontrolowanie opłacania składek członkowskich;
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
4) składanie corocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Walnym Zebraniom Członków;
5) składanie Sprawozdawczemu Walnemu Zebraniu Członków wniosku w przedmiocie udzielenia (bądź odmowy udzielenia) skwitowania (absolutorium) Członkom Zarządu.
6) Pełnienie funkcji rozjemczych w sporach pomiędzy członkami Klubu, Zarządem, pracownikami i sympatykami Klubu.
§ 37
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
§ 38
1. Jeżeli Zarząd nie zwoła Sprawozdawczego albo Nadzwyczajnego Zebrania Członków w przewidzianym w niniejszym Statucie terminie, Zebranie niezwłocznie zwołuje Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo zażądania zwołania posiedzenia Zarządu. Jeżeli Zarząd nie zwoła swojego posiedzenia w terminie 2 tygodni od daty wpływu wniosku Komisji, posiedzenie jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w siedzibie Klubu.
Rozdział V Majątek i fundusze Klubu.
§ 39
Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 40
Źródłami powstania majątku Klubu są:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy i spadki;
3) dotacje i subwencje;
4) w ramach programu „Przez sport do trzeźwości” Pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie współfinansował drużyny młodzieżowe w piłce nożnej, prowadząc jednocześnie merytoryczną część w/w programu.
5) wpływy z działalności statutowej Klubu;
6) dochody z majątku Klubu;
7) dochody ze zbiórek publicznych organizowanych przez Klub;
8) dochody z innych źródeł, uzyskiwane na podstawie niniejszego Statutu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9) Dochody z działalności gospodarczej Klubu (traktowanej wyłącznie jako działalność dodatkowa) służące realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy jego członków.
§ 41
Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość na podstawie powszechnie obowiązujących w tym względzie przepisów.
§ 42
1. Do reprezentowania Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Klubu lub Sekretarza Klubu
2. Dla ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Klubu w przedmiocie jego praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Klubu lub Sekretarza Klubu.
3. Pisma i dokumenty wewnętrzne winny być podpisywane przynajmniej przez jednego członka Zarządu, właściwego według podziału kompetencji ustalonego w Regulaminie Pracy Zarządu.
4. Klub jako stowarzyszenie mogące posiadać status organizacji pożytku publicznego:
a) nie udziela pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”);
b) nie przekazuje jego majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) nie zakupuje towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI Zmiana Statutu i Rozwiązanie Klubu.
§ 43
1. Wniosek o zmianę Statutu bądź wniosek o rozwiązanie Klubu mogą złożyć do Walnego Zebrania Członków: Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna albo Członkowie zwyczajni w liczbie stanowiącej przynajmniej 1/3 ilości wszystkich Członków zwyczajnych.
2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu bądź rozwiązania Klubu Walne Zebranie Członków podejmuje w trybie przewidzianym w § 28 niniejszego Statutu.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa jednocześnie sposób przeprowadzenia likwidacji, dokonuje wyboru likwidatora oraz orzeka o celu, na jaki ma być przeznaczony pozostały po spłacie zobowiązań majątek Klubu, z zachowaniem wymogów przewidzianych w § 28 niniejszego Statutu.
4. W razie niestawiennictwa połowy ogólnej liczby Członków zwyczajnych (lub delegatów) Klubu uprawnionych do głosowania, zwołane w ciągu 30 dni w drugim terminie Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Klubu większością dwóch trzecich głosów – bez względu na liczbę członków Klubu obecnych na posiedzeniu.
Rozdział VII Postanowienia szczególne i końcowe.
§ 44
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności normy zawarte w przywołanej wcześniej ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach.
Morąg 9.07.2021 r. Bogdan Pietkiewicz ………………………… Przewodniczący Obrad

Podziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Logowanie

Witaj Gościu Zaloguj/Rejestracja
Zamknij
Logowanie
Nazwa użytkownika
Hasło

Nie masz jeszcze konta?
Tutaj kliknij, żeby się zarejestrować.
Zapomniałeś hasła?
Żeby otrzymać nowe, tutaj kliknij.

KalendarzSzybkie wyniki

Sponsorzy klubu

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANEGMINA MORĄG WSPIERA SPORThotel tailorKACZKANAGROMECHWoda EVA
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.